Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/op.new/pub-competitions/publs016/publs016
Процедура: Публично състезание
Описание: ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ • Подобект 2: участък от ос.т. 330 до ос.т. 286 в село Гълъбово • Подобект 3: Участък от о.т. 197 до о.т. 236 в село Оряховец • Подобект 4: участък от ос.т. 1 до ос.т. 83 в село Оряховец • Подобект 6: ул. „Първи май“ в село Загражден от о.т.41 до о.т. 72 • Подобект 11: ул. „24 май“ в село Давидково от о.т.57 до о.т. 103 • Подобект 15.1: улица „Шести септември“ в село Баните – участък от о.т. 806 до о.т. 935 • Подобект 16: ул. ”Възход” в с. Баните от о.т. 990 А до о.т. 457 А по ПУП на Баните-Оряховец • Подобект 17: участък от улица в с. Вишнево, с нач. от общински път SML 1008 //ІІІ-8632/ Баните - Вишнево-Сливка/ до разклона за махала "Долна".Пълното описание, ведно с количества и видове работи, е в Техническата спецификация към процедурата.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920696   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.07.2019 08.07.2019
2   920697   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.07.2019 08.07.2019
3   926461   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         06.08.2019 06.08.2019