Информация за преписката

Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане - Търговище
Номер: 00496-2019-0048
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2454&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област Търговище” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания по четири обособени позиции“ : Обособена позиция 1 : Обект Регионална дирекция за социално подпомагане – Търговище; Обособена позиция 2 : Обект Дирекция социално подпомагане – Попово; Обособена позиция 3 : Обект Дирекция социално подпомагане – Омуртаг; Обособена позиция 4 : Обект, изнесено работно място Антоново, към ДСП -Омуртаг
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920686   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.07.2019 08.07.2019
2   920687   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.07.2019 08.07.2019
3   934928   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.09.2019 24.09.2019
4   938539   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2019 14.10.2019
5   938542   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2019 14.10.2019
6   943661   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.11.2019 08.11.2019
7   948170   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.12.2019 09.12.2019