Информация за преписката

Възложител: Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий"- гр. София/ Старо наименование - Народна библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" /, гр. София
Номер: 01928-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=331&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на неотложни ремонтни работи на части «Архитектура – фасада и дограма», част «Електрическа – етап I» и част «Пожароизвестяване – етап II», предмет на процедурата за инженеринг по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Упражняване на авторски надзор на обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920399   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
2   920400   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
3   927105   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.08.2019 09.08.2019