Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Стара Загора
Номер: 00496-2019-0046
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2457&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: СМР предвиждат основен ремонт на тоалетни, изграждане на достъпна среда и дъждовна канализация за административната сграда на ДСП - Мъглиж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920281   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.07.2019 04.07.2019
2   920284   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.07.2019 04.07.2019
3   932819   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.09.2019 11.09.2019
4   948457   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019