Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0020
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0020_BG
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: - Демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела; - Доставка на климатична техника, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка; - Монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа; - Тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника; - Гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника; в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на избрания за изпълнител участник и проекта на договор. При изготвяне на офертата всяко заинтересовано лице може да извърши оглед на място след предварително съгласуване с представител на Възложителя. Лица за контакт: инж. Михаил Михайлов – тел. (+ 359 2) 9145 1306, Теменужка Прашанова – тел. (+ 359 2) 9145 1484, като се уточняват мястото, датата и часа на огледа, както и каква допълнителна информация е необходимо да бъде представена от участника, избран за изпълнител преди и по време на огледа, в съответствие с Вътрешни правила за пропускателния режим и вътрешния ред в сградите на Българската народна банка. При всеки оглед на място лицата попълват „Декларация за запознаване на местата за монтаж на климатичната техника“ в сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I” №1” (по образец). В случай на възникнали искания за разяснения, те следва да бъдат оформени в писмен вид и адресирани на посочените в поканата и приложенията към нея адреси съгласно чл. 33 от ЗОП.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   920015   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.07.2019 03.07.2019
2   933229   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.09.2019 16.09.2019