Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2019-0008
Адрес на профила на купувача: https://landforce.armf.bg/Tekushhi_protseduri/117.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП), за захранване на военни формирования и обектите им предоставени за управление на Сухопътните войски, мрежа ниско напрежение (НН) и мрежа средно напрежение (СрН) със 114 (сто и четиринадесет) измервателни точки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   919938   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.07.2019 08.07.2019
2   919940   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.07.2019 08.07.2019