Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0039
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39087
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка има за цел да избере проектанти/проектантски колективи, за изпълнение на Услугата, като зпълнителите следва да изпълнят задачата при спазване на изискванията подробно описани в заданията за проектиране, по реда и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове.Проектното решение трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за проектиране и на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. ПИП трябва да бъде придружен с обследване по части, в достатъчен обхват, за да се изяснят и обосноват приетите технически решения, като се посочат нормативните документи, използвани при проектирането и задължителни за спазване при последващите дейности по изготвяне на инвестиционни проекти и строителство, изисквания за изпълнение, изпитания и експлоатация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   919888   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.07.2019 05.07.2019
2   919892   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.07.2019 05.07.2019