Информация за преписката

Възложител: Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий"- гр. София/ Старо наименование - Народна библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" /, гр. София
Номер: 01928-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=331&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върховни постижения „Наследство БГ”? Овлажняваща камера ? Ламинатор ? Каутер ? Скенер ? Преса книговезка довършителна ? Стан Книговезки ? Преса книговзка ръчна ? Дестилатор ? Лабораторна камина/лабораторен бокс
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   919764   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.07.2019 02.07.2019
2   919766   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.07.2019 02.07.2019
3   927504   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.08.2019 12.08.2019