Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0038
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39067
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 8 обособени позиции, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   919582   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.07.2019 02.07.2019
2   919584   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.07.2019 02.07.2019
3   931049   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.08.2019 30.08.2019
4   943565   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.11.2019 07.11.2019
5   945489   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.11.2019 20.11.2019
6   954632   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.01.2020 16.01.2020