Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0036
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39044
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка е определяне на обхват на основни и специфични замърсители на атмосферния въздух, приложимите методи за измерване и локации на точките на измерване. Предвидените за допълнително проследяване основни и специфични замърсители на въздуха в Бургас са сероводород, бензен, толуен, етилбензен, о- и р-ксилен, формалдехид, ФПЧ, ПАВ и ?-, ?-пинени. Предвидените зони за разполагане на пробовземна апаратура за допълнително проследяване на атмосферни замърсители са: кв. Долно Езерово; к-с „Славейков“ – 2 точки за измерване; к-с „Възраждане“; к-с „Меден Рудник“; к-с „Изгрев“; кв. Сарафово; гр. Българово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/08/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   919355   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.06.2019 01.07.2019
2   919356   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2019 01.07.2019
3   926591   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.08.2019 09.08.2019
4   933015   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.09.2019 16.09.2019