Информация за преписката

Възложител: Дирекция Социално подпомагане гр. Чирпан
Номер: 00496-2019-0045
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2421&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът включва доставка на електрическа енергия за захранваня имот/обект; осигуряване на редовно и качествено снабдяване с електрическа енергия на обекта на възложителя; поддържане в техническа изправност електропреносните мрежи; осигуряване на редовно и качествено отстраняване в електропреносните мрежи и абонатни станции на изпълнителя след установяването им; при необходимост от спиране на електроснабдяването – представяне на гграфик за предварително уведомяване на Възложителя от страна на Изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   918521   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.06.2019 26.06.2019
2   918524   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.06.2019 26.06.2019
3   924246   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.07.2019 24.07.2019