Информация за преписката

Възложител: Община Етрополе
Номер: 00099-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/obshtina/poruchki
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва поетапна реконструкция и основен ремонт на участъци от улични водопроводни клонове, част от водоснабдителни зони на град Етрополе – Ниска, Средна и Висока, на територията на град Етрополе, община Етрополе. Предвижда се цялостна подмяна на съществуващите тръби на реконструираните водопроводни участъци с нови полиетиленови тръби висока плътност PE100 за налягане 10 атм (PN10). Предвижда се и реконструкция на арматури и съоръжения към водопроводните участъци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   918017   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.06.2019 24.06.2019
2   918019   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.06.2019 24.06.2019