Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0034
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38981
Процедура: Открита процедура
Описание: В рамките на настаящятя поръчка се предвижда да се проектира и изгради анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652т/год., което представлява: 65 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Бургас, 25 % от всички генерирани зелени отпадъци, 6 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон и 4% от всички генерирани дървесни отпадъци, както и инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/07/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   917931   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.06.2019 24.06.2019
2   917932   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.06.2019 24.06.2019
3   952517   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2020 08.01.2020
4   968442   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.03.2020 30.03.2020