Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Благоевград
Номер: 00496-2019-0044
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2440&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград. Настоящата обществена поръчка ще се изпълнява, съгласно изискванията ва Възложителя, на адресите: За РДСП - Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. Братя Иванови №7, ет.3 За ИРМ - Симитли, с адрес гр. Благоевград, ул. Георги Димитров №29 За Приемна към ДСП - Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. Полковник Дрангов №37 За ДСП -Гоце Делчев, с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Солун" №20 За ИРМ - Гърмен, с адрес: с. Гърмен, ул. Първа №35 За ДСП - Петрич, с адрес: гр. Петрич, ул. "Славянска №2 За ДСП -Разлог, с адрес: гр. Разлог, ул. Македония №2 За ДСП -Сандански, с адрес: гр. Сандански, ул. Македония №2 За ДСП - Якоруда, с адрес: гр. Якоруда, ул. П.Р.Славейков №10 За ИРМ - Белица, с адрес: гр. Белица, ул. Георги Андрейчин №14

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   917858   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.06.2019 21.06.2019
2   925635   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2019 05.08.2019