Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0033
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38947
Процедура: Открита процедура
Описание: "Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км. 486+082; Обособена позиция № 2 „Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас”. За ПО1: На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка. Стълб №3 и Стълб №4 са с напречно сечение Ф219х7мм, а Стълб №1 и Стълб №2 са с напречно сечение Ф194х6мм. За ОП2: Светофарната уредба се състои от светофарни стълбове, рамо и рoгатка. На пътното кръстовище ще се монтират 4бр. светофарни стълбове с различна дължина на рамото и два без рамо.Светофарните стълбове са с височина 6м от кота готова настилка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   917617   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.06.2019 г.  24.06.2019 г. 
2   917618   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2019 г.  24.06.2019 г. 
3   926181   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.08.2019 г.  08.08.2019 г. 
4   931979   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.09.2019 г.  09.09.2019 г. 
5   943627   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.11.2019 г.  11.11.2019 г.