Информация за преписката

Възложител: Община Симеоновград
Номер: 00638-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.simeonovgrad.bg
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставката е разделена на две поръчки. По поръчка №1: Доставка на гориво за отопление, CPV: 09135100-5 - 350 000 литра за учебни и детски заведения в община Симеоновград за период от три години, като всяка доставка се определя според нуждите на възложителя. По поръчка №2: доставка на дизелово гориво Б6 - 25 000 литра и безоловен бензин А95Н - 50 000 литра за нуждите на автопарка на Община Симеоновград, чрез карти за безналично плащане за период от три години. Количествата са ориентировъчни и възложителят не се ангажира да ги усвои в цялост.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   917569   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.06.2019 20.06.2019
2   926411   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 08.08.2019
3   926412   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 08.08.2019