Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/52
Процедура: Открита процедура
Описание: Във връзка с необходимостта от обезпечаване работата на лабораториите в ИАОС, гарантиране достоверността на получените резултати и проведените изпитвания на компонентите на околната среда, в съответствие с изискванията за качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO /UEC 17025 е необходимо обявяването на обществена поръчка с предмет „Доставка на стъклария, консумативи и други материали“. Целта на планираната поръчка е в рамките на 24 месеца да бъдат осигурени необходимите консумативи и стъклария за извършване на изпитвания и измервания на извадки от компоненти на околната среда, във връзка с утвърдените мониторингови програми, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагания от страна на РИОСВ, БД, МОСВ, други държавни институции както и външни клиенти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916739   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.06.2019 17.06.2019
2   916741   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.06.2019 17.06.2019
3   926492   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 08.08.2019