Информация за преписката

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД
Номер: 01351-2019-0023
Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Процедура:
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на 2 500 литра свежо хидравлично минерално масло ISO VG 15. Доставката да се извърши в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Поръчка-спецификация, представена в "Софийска Стокова Борса" АД.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916576   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2019 13.06.2019
2   925474   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     31.07.2019 05.08.2019
3   943436   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.11.2019 06.11.2019