Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2019-0112
Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.sidp.bg/strmat/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС ”Черни Лом” гр. Попово “
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916412   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.06.2019 13.06.2019
2   916414   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.06.2019 13.06.2019
3   928333   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.08.2019 16.08.2019