Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2019-0031
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38833
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата поръчка е „Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/Закрита лодкостоянка“ в ПИ с проектен идент. 07079.10.1245 по КК на местност „Рибарско пристанище”, кв. Крайморие, гр. Бургас“. Проектът предвижда изграждане на спец. пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - покрита лодкостоянка. Същата се разполага в акваторията на дълб. от 1,78 m, като вкл. ограден вълнолом с дължина приблиз. 200 m, който оформя и защитава акваторията на лодкостоянката от север, северозапад и запад. Предвижда се изграждането на площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките; подходен канал с дълбочина от 2,5 m до 4,5 m; ограда на територията на лодкостоянката, която да осигури контролиран достъп; КПП; колонки за снабдяване на лодкостоянките с вода и ел. енергия; изграждане на водопроводна мрежа на територията на лодкостоянката – за захранване на колонките с вода и за противопож.нужди.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2019 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916095   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2019 14.06.2019
2   916096   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2019 14.06.2019
3   924438   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         25.07.2019 25.07.2019
4   930195   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.08.2019 29.08.2019