Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище
Номер: 00856-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190611Hifl949502
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на водомери и радиомодули за водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока Доставките ще се извършват периодично, до складовата база в гр. Търговище, указано от Възложителя, след направена заявка от Възложителя. Доставяните стоки трябва да отговарят на посочените в документацията технически спецификации, да са нови, неизползвани и с гарантиран произход. Всички водомери и устройства за измерване на потока да се доставят директно от производителя или от оторизиран дистрибутор на производителя, съобразно текущите нужди на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   916018   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.06.2019 11.06.2019
2   916020   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         11.06.2019 11.06.2019
3   931559   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         03.09.2019 03.09.2019