Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0016
Адрес на профила на купувача: https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0016_BG
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите на БНБ в гр. София, гр. Плевен, гр. Луковит, с. Радомирци, гр. Трявна, гр. Варна, гр. Приморско, гр. Смолян и гр. Пловдив, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите в гр. София – пл. „Княз Александър I“ №1, ул. „Московска“ №7, ул. „Позитано“ №7, ул. „Сан Стефано“ №22а и ул. „Михаил Тенев“ №10; Обособена позиция № 2 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите в гр. Плевен, ул. „В. Левски“ №153 и с. Радомирци – обект на БНБ, с. Радомирци, община Червен бряг; Обособена позиция № 3 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите в гр. Луковит – ул. „Момчилец“ №1; Обособена позиция № 4 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите в гр. Трявна – ул. „Лясков дял“ №23; Обособена позиция № 5 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите в гр. Варна, ул. „Цариброд“ №23 и К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, П.К.13, ПБ „Ралица“; Обособена позиция № 6 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите в гр. Приморско – ул. „Опълченска“ №1, ПБ Приморско; Обособена позиция № 7 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите в гр. Смолян – ул. „Панорамен път“ П.К.16, ПБ „Иглика“; Обособена позиция № 8 – Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите в гр. Пловдив – ул. „Райко Даскалов“ №51. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 5 (пет) години. Прогнозните количества изразходвана вода в обектите на възложителя за 5 (пет) годишен период и съответстващите им прогнозни стойности за доставка на питейна вода без ДДС по обособени позиции е както следва: по обособена позиция 1: 50 000 м3 за 107,550.00 лв.;по обособена позиция 2: 1 500 м3 за 3,532.50 лв.;по обособена позиция 3: 250 м3 за 497.50 лв.;по обособена позиция 4: 500 м3 за 1,058.50 лв.;по обособена позиция 5: 10 000 м3 за 25,790.00 лв.;по обособена позиция 6: 17 500 м3 за 43,662.50 лв.;по обособена позиция 7: 4 750 м3 за 9,775.50 лв.;по обособена позиция 8: 2 500 м3 за 4,612.50 лв. Възложителят си запазва правото за промяна в прогнозните количества в зависимост от възникналата необходимост.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   915520   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.06.2019 07.06.2019
2   924203   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.07.2019 24.07.2019