Информация за преписката

Възложител: Община Твърдица
Номер: 00057-2019-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на заведенията за социални услуги в Община Твърдица по обособени позиции, за срок от 24 (двадесет и четири месеца).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   915420   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.06.2019 10.06.2019
2   915421   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2019 10.06.2019
3   916127   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.06.2019 14.06.2019
4   932646   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2019 16.09.2019