Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/671f760baddebb0d1df5baf9b6d0aea3
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва периодични доставки на ободряващи напитки за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби при прогнозни количества, описани подробно в Техническите спецификации към документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   915301   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.06.2019 06.06.2019
2   915303   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.06.2019 06.06.2019
3   923133   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.07.2019 19.07.2019