Информация за преписката

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София
Номер: 00233-2019-0053
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ; Обособена позиция 2: Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”; Обособена позиция 3: Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”; Обособена позиция 4: Изграждане на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение; Обособена позиция 5: Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Изграждане на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”; Обособена позиция 6: Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Изграждане на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/09/2019 16:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914904   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2019 07.06.2019
2   914905   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2019 07.06.2019
3   924486   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
4   929851   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.08.2019 29.08.2019