Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна
Номер: 00530-2019-0033
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/news?id=3965
Процедура: Пряко договаряне
Описание: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Шумен при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич“ №1 /фронт офис/; пл. „Освобождение“ №2; ул. „Цар Иван Александър“ №108 и ул. „Съединение“ №107, ет.4“. Срок за изпълнение на договора – от 02.01.2020г. до 31.12.2024г. или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок. Максимално допустимата стойност на договора е в размер на 13 000 лв. без ДДС, съответно 15 600 лв. с ДДС.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914792   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2019 04.06.2019
2   930301   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.08.2019 28.08.2019