Информация за преписката

Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане - Бургас
Номер: 00496-2019-0042
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2434&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: „Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Бургас и ДСП на територията на област Бургас“, включващи следните дейности: 1. Зареждането, респ. рециклирането на тонер касетите за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства, подробно индивидуализирана в Списък - приложение неразделна част от настоящия договор включваюа следните дейности: - отстраняване на остатъчния тонер; - почистване на компонентите на касетата; - контрол на електрическите контакти в касетите; - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива; - зареждане с тонер; - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница; 2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно начина на експлоатация на тонер касетите, техните компоненти, честотата на зареждане и качеството на печат; 3. Предоставяне на гаранция за заредените, съответно рециклирани, тонер касети.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914658   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.06.2019 03.06.2019
2   914664   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2019 03.06.2019
3   934385   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.09.2019 19.09.2019