Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0015
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=246
Процедура: Публично състезание
Описание: 1. Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности: Доставката на резервни части, консумативи и принадлежности, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на МПС се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя. Доставените, вложени и монтирани резервни части, консумативи и принадлежности трябва да са нови, оригинални и подходящи за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество в Република България и да са придружени със сертификат/документ за произход и качество. 2. Техническо обслужване и ремонт: Включва проверки и диагностика при необходимост, както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия период на действие на договора – една година. Всички операции по обслужването и поддържането на автомобилите трябва да се извършват в съответствие с препоръките на завода производител, за съответния (марка, модел) автомобил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914559   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2019 03.06.2019
2   914560   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.06.2019 03.06.2019
3   920712   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.07.2019 08.07.2019