Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2019-0025
Адрес на профила на купувача: https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/pryako-dogovaryane/557-
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет, находящи се на територията на община Габрово, съгласно списък, приложение към Договора, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 1 /една/ година.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914558   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.06.2019 03.06.2019
2   919751   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.07.2019 02.07.2019