Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2019-0021
Адрес на профила на купувача: https://172.16.107.11:8443/LTF/pages/mainform.jsf.
Процедура: Открита процедура
Описание: Предвижда се ремонт на ретензионен басейн на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин“ включващ следните видове работи: 1.Изпразване и почистване на ретензионния басейн от наноси. 2.Демонтаж на 2591 м2 старо HDPE фолио 2мм. 3.Доставка и монтаж на 2591 м2 старо HDPE фолио 2мм включително детайл преминаване тръба, 4.Изграждане на 256.4 л.м. ограда около басейна.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2019 18:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914309   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.05.2019 03.06.2019
2   914311   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2019 03.06.2019
3   931131   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.09.2019 04.09.2019