Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2019-0015
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0015_BG
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Българската народна банка за следните продукти: •Database Enterprise Edition, Processor perpetual (full use license) – 4 броя • Real Application Clusters , Processor perpetual (full use license)- 4 броя; • Partitioning , Processor perpetual (full use)license - 4 броя; • Diagnostics Pack, Processor perpetual (full use license) 4 броя; • Tuning Pack, Processor perpetual Pack (full use license)-4 броя; • Data Masking and Subsetting Processor perpetual Pack (full use license)- 4 броя. Изискванията към техническата поддръжка са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914212   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.05.2019 30.05.2019
2   921367   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2019 15.07.2019