Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-008
Процедура: Открита процедура
Описание: “Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии“, съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена в 5 (пет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на Рамково споразумение с един изпълнител за всяка обособена позиция.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914017   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.05.2019 03.06.2019
2   914018   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.05.2019 03.06.2019
3   944973   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.11.2019 21.11.2019
4   946494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.11.2019 02.12.2019
5   947046   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2019 05.12.2019
6   947312   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2019 06.12.2019
7   956061   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2020 23.01.2020
8   958757   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2020 06.02.2020
9   958760   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2020 06.02.2020
10   959097   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2020 10.02.2020
11   959105   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.02.2020 10.02.2020