Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-008
Процедура: Открита процедура
Описание: “Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии“, съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена в 5 (пет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на Рамково споразумение с един изпълнител за всяка обособена позиция.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   914017   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.05.2019 03.06.2019
2   914018   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.05.2019 03.06.2019