Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0017
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   913541   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.05.2019 30.05.2019
2   913596   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.05.2019 30.05.2019
3   937156   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2019 07.10.2019
4   941792   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.10.2019 31.10.2019