Информация за преписката

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/
Номер: 00010-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?i_id=10&yr=2019
Процедура: Публично състезание
Описание: Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности по видове, съгласно техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/06/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   913088   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.05.2019 23.05.2019
2   913090   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.05.2019 23.05.2019
3   923842   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.07.2019 23.07.2019