Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0011
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-031
Процедура:
Описание: Сключване на рамково споразумение за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца за сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип „ASTAZOU IV M1“. Обект на услугата е газотурбинен двигател тип „ASTAZOU IV M1“ (продукт) за минен ловец „Цибър“ от Военноморските сили на Република България. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Основни сервизни дейности: 1.1. Оценка (дефектация) на фактическото техническо състояние на продукта и изготвяне на „експертен доклад“. 1.2. Извършване на планови прегледи и дейности, съгласно техническата документация на продукта. 1.3. Извършване на непланови (аварийни) дейности. 2. Спомагателни дейности: По искане на Възложителя, при възникнала необходимост от обслужване на продукта в база на Изпълнителя, се извършва: 2.1. Демонтаж на двигателя от кораба и транспортиране на двигателя до базите за обслужване на Изпълнителя; 2.2. Транспортиране на двигателя от базата за обслужване на Изпълнителя до кораба и монтаж на кораба. Забележка: 1. Под „експертен доклад“ се разбира документ, в който са описани всички констатирани неизправности и начините за отстраняването им според експертното мнение на Изпълнителя; 2. За всеки от случаите по т. 2. се сключва отделен договор между Възложителя и Изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912394   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     20.05.2019 22.05.2019
2   912450   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2019 22.05.2019
3   921346   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.07.2019 15.07.2019