Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-007
Процедура: Открита процедура
Описание: “Сключване на рамкови споразумения за доставка на автомобилни гуми“, разделена в 11 (единадесет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на рамково споразумение с един изпълнител за всяка обособена позиция със срок 36 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912811   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2019 27.05.2019
2   912812   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2019 27.05.2019