Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2019-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: закупуване на един брой автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”. Предметът и обемът на обществената поръчка включва: - доставка, монтаж, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на автоклава и водоочистващата система; - обучение на място на служителите на Възложителя за работа с автоклава и водоочистващата система; - гаранционен сервиз и поддръжка на доставения и монтирания автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”. Автоклавът за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна трябва да са фабрично нови, произведени след 01.01.2018г., неупотребявани, нерециклирани, вкл. без рециклирани части или компоненти. Предметът на настоящата поръчка са подробно описани в Раздел II Техническа спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/06/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912633   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2019 21.05.2019
2   912634   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.05.2019 21.05.2019
3   929284   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.08.2019 22.08.2019