Информация за преписката

Възложител: "Столичен електротранспорт" ЕАД - София
Номер: 00203-2019-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=29&lang=bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Доставка на 30 броя нови нископодови съчленени тролейбуси; -Обучение на работниците и служителите на Възложителя-Приложение №4; Диагностично оборудване и специализирани инструменти необходими за поддръжка на тролейбусите-Приложение №7.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912518   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2019 23.05.2019
2   912524   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     20.05.2019 23.05.2019
3   915224   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.06.2019 10.06.2019
4   923785   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.07.2019 25.07.2019