Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна
Номер: 00530-2019-0028
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/news?id=3955
Процедура: Пряко договаряне
Описание: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административната сграда на офис за обслужване Русе при ТД на НАП Варна с адрес: гр. Русе, ул. „М.А.Узунов“ №19“. Срок за изпълнение на договора – от 02.01.2020 г. до 31.12.2024 г. или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок. Максимално допустимата стойност на договора е в размер на 27 000 лв. без ДДС, съответно 32 400 лв. с ДДС.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912431   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2019 20.05.2019
2   922947   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.07.2019 18.07.2019