Информация за преписката

Възложител: "Столичен електротранспорт" ЕАД - София
Номер: 00203-2019-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=29&lang=bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: Доставка на 25 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm.; Обучение на работниците и служителите на Възложителя за управление, поддържане, диагностика и ремонт на трамваите. Доставка на диагностично оборудване, съгласно описаните системите за диагностика в Приложение №4; Доставка на специализирани инструменти, подробно описани в Приложение №5; Предоставяне на Възложителя на документация за трамваите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912343   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.05.2019 22.05.2019
2   912344   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     20.05.2019 22.05.2019
3   915050   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019