Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0016
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912025   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.05.2019 20.05.2019
2   912036   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.05.2019 20.05.2019
3   937153   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2019 07.10.2019
4   940818   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2019 28.10.2019
5   941476   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.10.2019 31.10.2019