Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0014
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=244
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912013   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.05.2019 16.05.2019
2   912014   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.05.2019 16.05.2019
3   925952   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.08.2019 02.08.2019