Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2019-0023
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на процедурата касае „Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци по 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на контейнери тип „Ракла”; Обособена позиция № 2 “Доставка на качета за пепел”; Обособена позиция№ 3 „Доставка на метални контейнери за събиране на битови и строителни отпадъци“; Обособена позиция № 4 „Доставка на метални кофи за детски площадки за разделно събиране на отпадъци с обем от 20 до 50 л.“ Обособена позиция № 5 „Доставка на метални кошчета за кучешки отпадъци“ Обособена позиция № 6 „Доставка на мултилифт контейнер за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци- Габрово“ Обхватът на дейностите е съгласно Техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911806   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.05.2019 15.05.2019
2   911808   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2019 15.05.2019
3   931959   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.09.2019 05.09.2019
4   948476   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019
5   948478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019
6   948480   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019