Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0015
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ разделена в 5 броя позиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911666   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.05.2019 20.05.2019
2   911893   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.05.2019 20.05.2019
3   929350   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2019 26.08.2019