Информация за преписката

Възложител: Топлофикация - Русе ЕАД
Номер: 00678-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki-nev.php?category=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на блокови абонатни станции за водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификация
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/06/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911380   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.05.2019 14.05.2019
2   911383   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         14.05.2019 14.05.2019