Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София
Номер: 02443-2019-0021
Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача
Процедура: Открита процедура
Описание: “Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него” - в която се предвиждат следните поддейности, които формират обхвата на проекта: • Дейност/Етап 1 Първоначално проучване и анализ на изискванията; • Дейност/Етап 2 Изготвяне на системен проект; • Дейност/Етап 3 Разработване и внедряване на ИИС; • Дейност/Етап 4 Приемане на системата и Обучение за работа и администриране на ИИС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911217   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2019 16.05.2019
2   911221   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.05.2019 16.05.2019
3   917447   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         19.06.2019 19.06.2019
4   928830   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.08.2019 22.08.2019