Информация за преписката

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
Номер: 00640-2019-0009
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”. В обхвата на обществената поръчка са включени следените дейности: - Доставка - Монтаж Техническото изпълнение трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации на Възложителя, с изискванията на българската нормативна уредба. Техническите характеристики на вложените продукти, материали и оборудване, следва да са в съответствие с нормативните изисквания в България и ЕС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911249   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2019 16.05.2019
2   911252   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.05.2019 16.05.2019