Информация за преписката

Възложител: Агенция по вписванията
Номер: 00447-2019-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: ”Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията към регионални дирекции Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Враца и София“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   911008   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.05.2019 15.05.2019
2   911015   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.05.2019 15.05.2019
3   936909   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2019 07.10.2019