Информация за преписката

Възложител: Добруджански земеделски институт /ДЗИ/ - Генерал Тошево
Номер: 00507-2019-0004
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/dai-gt-378/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка чрез покупка на Комбайн за сенаж Claas Jaguar 840 T4i 4WD с ДКН: ТХ 09788 и Косачка за сено Claas Direkt Disk 520 с ДКН: ТХ 09727 А, за нуждите на Добруджански земеделски институт, при участие в продажба чрез пряко договаряне по реда на чл.718 от ТЗ, на имущество - включено в масата на несъстоятелността на „БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ” ЕООД/в несъстоятелност/.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910846   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.05.2019 10.05.2019
2   921688   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2019 15.07.2019