Информация за преписката

Възложител: Технически университет /ТУ/ - Габрово
Номер: 00574-2019-0012
Адрес на профила на купувача: https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&catid=122&lang=bg&Itemid=597&id=937:0905-2019-32
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на полуавтоматичен твърдомер за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Изпълнението на обществената поръчка включва: 1) Доставка на апаратурата на адрес на възложителя. 2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата. 3) Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя. 4) Гаранционно обслужване на доставената апаратура
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   910729   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.05.2019 13.05.2019
2   910730   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.05.2019 13.05.2019
3   928033   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2019 19.08.2019
4   938223   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.10.2019 10.10.2019